Zasady Zwrotów i Wymiany

Sprzedaż & Warunki Specjalne.

Zamów Produkt

Fortador wymaga pełnej, niepodlegającej zwrotowi płatności oraz zaakceptowania Ogólnych Warunków Sprzedaży przed zamówieniem produktu. Po otrzymaniu płatności i zaakceptowaniu warunków, zamówienie nie może być anulowane.

Wszystkie produkty na Zamówienie Specjalne są uznawane za sprzedaż ostateczną i nie można ich zwrócić lub wymienić, chyba że Fortador, po przeprowadzeniu inspekcji, uzna je za wadliwe.

Przedmioty niepodlegające zwrotom

Fortador nie akceptuje zwrotów lub wymiany produktów eksploatacyjnych.

Zwroty

Aby produkt został zaakceptowany do zwrotu, muszą zostać spełnione następujące warunki.

– Należy przedstawić oryginał faktury.

– Produkt musi być oryginalnie zapakowany wraz z wszelkimi akcesoriami, a dokumentacja musi zawierać nieuzupełnioną kartę gwarancyjną.

– Fortador nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe lub przedmioty pozostawione w zwracanym produkcie.

Sprzęt.

Fortador wymieni lub zwróci pieniądze tylko za wadliwe urządzenia. W takim przypadku, urządzenie musi zostać zwrócone do Producenta w celu przeprowadzenia inspekcji. Po stwierdzeniu wady urządzenia, zostanie dokonana wymiana według uznania producenta/zarządu.

Jeżeli zostanie wykazane, że wada została spowodowana przez niewłaściwe korzystanie z urządzenia przez klienta, wszelkie koszty inspekcji oraz transportu do obydwu stron zostają pokryte przez klienta.

Części zamienne

Producent ma obowiązek wysłać części zamienne do klienta zgodnie z warunkami gwarancji.

Wszelkie reklamacje oraz skargi muszą zostać wysłane przez e-mail. Klient musi zapłacić za dostarczenie i zwrot uszkodzonej części do Producenta.  Sprawy serwisowe lub naprawcze muszą być kierowane tylko i wyłącznie do Fortador.  Jeżeli zostanie wykazane, że wada została spowodowana przez niewłaściwe korzystanie z urządzenia przez klienta, wszelkie koszty inspekcji oraz transportu do obydwu stron zostają pokryte przez klienta.

Email:  Help Fortador [help@fortador.com]

Ograniczenie odpowiedzialności

Fortador nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, obrażenia lub roszczenia gwarancyjne, które powstały w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia przez klienta.  Systemy te wymagają starannego szkolenia i przygotowania do bezpiecznego użytkowania. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony lub wykwalifikowany.

Należy pamiętać, że nabywca/operator przejmuje pełną odpowiedzialność i jest odpowiedzialny za:

 • Uszkodzenia mienia i osób wynikające z użycia urządzenia.
 • Niewłaściwe użytkowanie sprzętu.
 • Zapewnienie prawidłowej konfiguracji i konserwacji sprzętu.
 • Przestrzeganie ustaw i miejscowych przepisów prawnych, które mogą regulować korzystanie z takich urządzeń w twojej okolicy.

Wysłany produkt

Wszelkie towary zwrócone pocztą lub kurierem muszą być opłacone z góry i zwrócone tylko do miejsca, z którego zostały pierwotnie wysłane. Należy zwrócić uwagę, że koszty wysyłki nie zostaną zwrócone, chyba, że zwrot jest wynikiem błędu Producenta.

Fortador zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów lub zwrotu towaru. Fortador zastrzega sobie również prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej polityki bez uprzedzenia. Sprawdzaj regularnie.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA KLIENTÓW Z LUB Z POZA POLSKI “OWH”

 1. Poniższe warunki dotyczą wszystkich umów sprzedaży podpisanych przez Fortador K.A. Traczyńscy Sp.j. w Sękocinie Starym, Al. Krakowska 108, Polska, numer KRS 0000405994 (zwanym dalej “Sprzedawcą”).

Ogólne Warunki Handlowe nie są stosowane, gdy Kupujący jest osobą prywatną, a produkty zostają kupione do użytku niekomercyjnego.

Zmiany i poprawki do OWH wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku sprzeczności lub odmienności OWH z innymi warunkami specjalnymi oferowanymi Kupującemu (np. Umowy), obowiązują warunki specjalne.

Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Fortador K.A. Traczyńscy z siedzibą w Sękocinie Starym, Al. Krakowska 108, zarejestrowana pod numerem KRS 0000405994 (zwany dalej “Sprzedawcą”).

Postanowienia niniejszych OWH nie mają zastosowania, jeżeli Kupujący kupuje towary do celów niezwiązanych z jego działalnością lub zawodem.

Wszelkie zmiany i korekty tych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku konfliktu lub różnic między tymi warunkami, a warunkami określonymi w innych dokumentach adresowanych do Kupującego (np. Umów) zastosowanie mają warunki specjalne.

 1. ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie staje się ważne po pisemnym potwierdzeniu od Sprzedającego, przesłanym pocztą elektroniczną (“Potwierdzenie zamówienia”); na podstawie porozumienia obu stron. Zamówienia można składać za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres Sprzedającego “info@fortador.com” i są one rejestrowane w systemie komputerowym.

Brak akceptacji i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę nie stanowi dorozumianej zgody Sprzedającego na zawarcie umowy i nie stanowi naruszenia postanowień innych umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym.

Wszelkie inne informacje poza tymi, które zostały wymienione w ofercie przesłanej Kupującemu lub w Potwierdzeniu Zamówienia w zakresie ceny, dostępności, zakresu i terminów, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia muszą być składane przez upoważnione osoby (wskazane w odpowiednim rejestrze lub mające odpowiednie pełnomocnictwo).

Kupujący składający zamówienie akceptuje każdy punkt OWH.

W przypadku klientów zagranicznych lub zamówień na specjalne rodzaje towarów Przed wykonaniem umowy Sprzedawca może wymagać zapłaty określonej kwoty w wysokości procentowej wartości umowy, która powinna zostać zapłacona przez Kupującego przed zawarciem umowy. W przypadku trudności w uniknięciu przeszkód w realizacji zamówienia z powodu działania siły wyższej, sprzedawca może bez ponoszenia odpowiedzialności, w całości lub w części unieważnić lub zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań. Siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie, którego działań nie można było przewidzieć pomimo zachowania staranności.

 1. DOSTAWA I TRANSPORT.

Sprzedawca dostarcza towar przez przewoźników lub Kupujący odbiera towar bezpośrednio od Sprzedawcy w zależności od indywidualnych ustaleń między stronami.

W przypadku sprzedaży międzynarodowej, warunki dostawy, w tym moment przeniesienia ryzyka ze Sprzedawcy na Kupującego, zostaną określone w Potwierdzeniu Zamówienia, w korespondencji e-mail lub w umowie zawartej między stronami w oparciu o zasady Incoterms 2010.

W przypadku handlu krajowego podczas dostawy wszystkie ryzyka związane z towarami, w tym ryzyko wynikające z działania siły wyższej, przechodzą na Kupującego.

Kupujący, przy odbiorze towaru, zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, ilości, stanu i wagi towaru oraz zgodności z dokumentami przewozowymi, zgłoszenia zastrzeżeń i zgłoszenia reklamacji do przewoźnika, a w razie potrzeby do podjęcia odpowiednich działań prawnych w terminie wyznaczonym przez prawo. Ponadto Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę o każdym takim roszczeniu.

Termin dostawy liczony jest od daty Potwierdzenia Zamówienia. Termin dostawy zamówionego towaru określony jest w Potwierdzeniu Zamówienia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, jeśli nie dojdzie ono do skutku w wyniku rażącego zaniedbania ze strony Sprzedawcy.

Kupujący ponosi koszty transportu, w tym koszty związane ze specjalnymi życzeniami dotyczącymi rodzaju transportu (np. Dostawa ekspresowa, transport lotniczy itd.).

 1. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny za zamówione towary i terminy płatności są określone w Potwierdzeniu Zamówienia lub umowie zawartej między Sprzedawcą a Kupującym.

Cena nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą lub dostawą towarów. Koszty te, a w szczególności koszty transportu, ponosi Kupujący.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

Wszelkie rabaty nie mogą zostać przyznane na podstawie szacunkowej kwoty bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia wzajemnych roszczeń, chyba że roszczenia te zostały prawnie przyznane.

Zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący mogą negocjować w drodze umowy lub e-mailem inne warunki niż te wymienione w niniejszych OWH.

 1. OPÓŹNIONE PŁATNOŚCI

W przypadku wynegocjowanej zaliczki za towar, w przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawca może odstąpić od realizacji warunków umowy do momentu otrzymania kwot od Kupującego. W takim przypadku niewykonanie Umowy przez Sprzedawcę do momentu otrzymania całej kwoty od Kupującego nie jest uważane za naruszenie umowy, a warunki umowy zostaną zawieszone na okres do momentu, gdy cała kwota zostanie zapłacona przez Kupującego.

W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do towaru, dopóki płatność nie zostanie zrealizowana przez Kupującego. Jeśli Kupujący ma długi z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wynikających z innych umów między stronami, Sprzedawca może zawiesić wykonanie całości lub części umowy do czasu opłacenia wszystkich należności.

W przypadku opóźnienia lub braku płatności, Sprzedawca może żądać – między innymi prawami przewidzianymi przez prawo i niniejsze OWH – zapłaty kary za zwłokę.

 1. TOWAR NIEODEBRANY

W przypadku nieodebrania towaru dostarczonego zgodnie z warunkami umowy, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe w związku z nieodebraniem towaru z siedziby Sprzedającego, a w szczególności za koszty składowania i magazynowania.

 1. RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Sprzedający gwarantuje towar zgodnie z kartą gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje zwrotu produktów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamówienia złożone Sprzedawcy podlegają prawu polskiemu (w szczególności Kodeksowi Cywilnemu) i powinny być interpretowane zgodnie z tymi przepisami; nie mogą być stosowane przez Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

Sprzedający ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWH w dowolnym czasie, do umów już zawartych zastosowanie mają istniejące warunki OWH.

Wszelkie spory powstałe w związku ze sprzedażą i/lub interpretacją niniejszych warunków sprzedaży zostaną rozwiązane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

0

Start typing and press Enter to search